De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: Lex van Wijk
Secretaris: Haike Mintjes
Penningmeester: Peter Gruters
Algemeen lid: Peter Versloot en Hetty Elzas

Zie hier het Jaarverslag SOM 2022 Stichting Oud Montfoor

Zie hier het Jaarverslag SOM 2021 Stichting Oud Montfoort

Zie hier de statuten

 

De Stichting Oud Montfoort (SOM) en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Sinds 2021 is het verplicht dat rechtspersonen aan de WBTR voldoen. Ook de SOM heeft haar Statuten tegen het licht gehouden. Omdat onze Statuten nog jong waren (SOM is opgericht in 2019), voldeden de Statuten al voor een belangrijk deel aan de eisen van de wet.

De WBTR is bedoeld om:

  • De Kwaliteit van besturen te verbeteren
  • De Wettelijke Aansprakelijkheid van de rechtspersoon en haar bestuursleden goed te regelen
  • Fraude zoveel mogelijk te voorkomen, o.a. door het vier-ogen-principe en een goede controle op de financiële gang van zaken, inclusief de jaarrekening
  • Te voorkomen dat tegenstrijdige belangen een rol gaan spelen in de besluitvorming.

Zoals aangegeven, voldeden de Statuten voor een groot deel. Voor het overige heeft het bestuur van de SOM op 22 juli 2021 besloten om een bestuursreglement vast te stellen dat bij de eerstvolgende Statutenwijziging meegenomen zal worden